इन्जिनियरिङ बीमा

परियोजनाहरुको निर्माण कार्यको बेला हुने विभिन्न प्राकृतिक जोखिमको कारणबाट पुग्न गएको हानि÷नोक्सानीको क्षतिपूर्ति प्रदान गदर्छ । यसबाहेक ठेकेदारको जोखिम, प्रेसर प्लान्ट, मेसिन बिग्रेको, बिजुली उपकरण बिग्रेको साथै तेस्रो पक्षको बीमा पनि यस बीमालेख अन्तर्गत समावेश गर्न सकिन्छ । तथा मेसिन बिग्रेर अथवा बोइलर पड्केर व्यापारमा हुन सक्ने घाटाको पनि यसै बीमामा समेट्न सकिन्छ ।

यस बीमा अन्तर्गत इन्जिनियरिङ्ग तथा निर्माण सम्बन्धि बीमा जस्तै – ठेकेदारको सम्पूर्ण जोखिम बीमा निर्माण सम्पूर्ण जोखिम बीमा, मेशिनरी बीमा, इलेक्ट्रिक उपकरण बीमा जस्ता सम्पूर्ण इन्जिनियरिङ्ग सम्बन्धि जोखिम बिरुद्धको सूरक्षा प्रदान गर्दछ ।