तालिम सम्बन्धि तालिका

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्वन्धी तालिम
मिति २०७४।११।२४
training
२०७३ को लागी तालिम सम्बन्धि तालिका

तालिम सम्बन्धि तालिकाको लागी डाउनलोड गर्नुस