दाबी तिरेको

यहाँ प्रीमियर बीमा द्वारा भुक्तानी दावा सूची हो।

क्र स बीमा प्रकार २०६७/६८ २०६८/६९ २०६९/७० २०७०/७१ २०७१/७२
 १ आगो २८,९३९.७७ २८,९३९.७७ २८,९३९.७७ २८,९३९.७७ २८,९३९.७७
लाभ को नोक्सान २८,९३९.७७ २८,९३९.७७ २८,९३९.७७ २८,९३९.७७ २८,९३९.७७
चोरी / हाउस तोडने २८,९३९.७७ २८,९३९.७७ २८,९३९.७७ २८,९३९.७७ २८,९३९.७७
मोटरसाइकल २८,९३९.७७ २८,९३९.७७ २८,९३९.७७ २८,९३९.७७ २८,९३९.७७
विविध २८,९३९.७७ २८,९३९.७७ २८,९३९.७७ २८,९३९.७७ २८,९३९.७७
भूकम्प २८,९३९.७७ २८,९३९.७७ २८,९३९.७७ २८,९३९.७७ २८,९३९.७७
कुल ५,१२८,९३९.७७ ५,१२८,९३९.७७ ५,१२८,९३९.७७ ५,१२८,९३९.७७ ५,१२८,९३९.७७