Statement1

आर्थिक विवरण

आ.ब. २०७२/७३

प्रथम त्रैमासिकको बित्तिय बिवरण

दोश्रो त्रैमासिकको बित्तिय बिवरण

तेश्रो त्रैमासिकको बित्तिय बिवरण

चौंथो त्रैमासिकको बित्तिय बिवरण

 

आ.ब. २०७३/७४

प्रथम त्रैमासिकको बित्तिय बिवरण

दोश्रो त्रैमासिकको बित्तिय बिवरण

तेश्रो त्रैमासिकको बित्तिय बिवरण

चौंथो त्रैमासिकको बित्तिय बिवरण

 

आ.ब. २०७४/७५

प्रथम त्रैमासिकको बित्तिय बिवरण

दोश्रो त्रैमासिकको बित्तिय बिवरण

तेश्रो त्रैमासिकको बित्तिय बिवरण

चौंथो त्रैमासिकको बित्तिय बिवरण

आ.ब. २०७५/७६

प्रथम त्रैमासिकको बित्तिय बिवरण

दोश्रो त्रैमासिकको बित्तिय बिवरण

तेश्रो त्रैमासिकको बित्तिय बिवरण

चौंथो त्रैमासिकको बित्तिय बिवरण

आ.ब. २०७६/७७

प्रथम त्रैमासिकको बित्तिय बिवरण

दोश्रो त्रैमासिकको बित्तिय बिवरण